Ferietilbud: Bestil inden 31. juli og få 50% rabat på opsætningen

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler indgået med ejer af Firmahjemmesider.dk: zeuthen.io

Anvendelse

Firmahjemmesider.dk‘s forretningsbetingelser gælder for enhver aftale mellem Firmahjemmesider.dk og kunden i alle aftaleforhold. Ved kunden forstås den person eller det selskab, der har indgået aftalen med Firmahjemmesider.dk. Forretningsbetingelserne gælder for alle aftaler om levering af produkter og/eller serviceydelser, uanset gennem hvilken kommunikationsform aftalen indgås.

Afvigelser fra disse forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept fra Firmahjemmesider.dk.

Disse forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler indgået med:

Firmahjemmesider.dk
zeuthen.io
Skovgårdsvej 10
Slots Bjergby
4200 Slagelse

CVR: 30773691

Produkt

Betingelserne omfatter produkter og ydelser omkring online markedsføring, grafisk design og tryk, udvikling af en hjemmeside- eller webshopløsning, herunder abonnementsløsninger til hosting, serviceaftaler og konsulentaftaler samt ad hoc-opgaver udført af Firmahjemmesider.dk.

Hjemmesider

Hjemmesider benævnes også med en fælles betegnelse ”Webløsning” i disse forretningsbetingelser.

Firmahjemmesider.dk leverer hjemmesider via produktet Grundform baseret på CMS WordPress. Firmahjemmesider.dk har designet og udviklet unikke hjemmesideskabeloner, der stilles til rådighed for kunder via platformen.

En webløsning hos Firmahjemmesider.dk inkluderer en række plugins og moduler udviklet af Firmahjemmesider.dk. Funktioner ud over standarterne aftales på forhånd med Firmahjemmesider.dk og er ikke ellers inkluderet i et tilbud.

Såfremt der ønskes at benyttes tredjepartssystemer, herunder plugins, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible og lever 100 % op til kundens forventninger for funktionaliteten. Firmahjemmesider.dk vil fra gang til gang vurdere om moduler kan installeres i Grundform-systemet uden en øget sikkerhedsrisiko. Firmahjemmesider.dk står ikke til ansvar for eksterne plugins og moduler. Til tider er eksterne plugins på et andet sprog end dansk. Oversættelse af disse er uden for tilbuddet.

Det er ikke muligt for Firmahjemmesider.dk, at garantere en vis hastighed på webløsningen. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer herunder kundens fremsendte materiale, ønskede ekstra moduler og hastigheden på webhotel. Firmahjemmesider.dk vil til enhver tid optimere hastigheden på egne plugins, temaer og hosting bedst muligt.

Firmahjemmesider.dk garanterer ikke for kompatibilitet og understøttelse med uddaterede eller udgåede browsere – Herunder Internet Explorer.

Leveringstid og forsinkelse

En hjemmesideopsætning er nomineret til at tage ca. 1-3 dage fra kunden har leveret det fulde tekst- og billedeindhold. Hjemmesidens lanceringstidspunkt estimeres af flere omgange, da projektet kræver kundens godkendelse inden lancering. Kunden kan til en hver tid anmode om en estimeret deadline for projektet.

Firmahjemmesider.dk kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, der skyldes underleverandører, kunden eller kundens leverandører.

Support og vedligehold

Kunden kan til enhver tid henvende sig pr. e-mail for spørgsmål angående den færdige løsning. Det primære ansvar for webløsningen påhviler altid kunden, men Firmahjemmesider.dk bestræber sig på, at vejlede kunden. Ved udbygning, indholdsopdateringer afhjælpning af problemer med indhold, faktureres der i henhold til tidsforbruget på webmaster-arbejde, herunder også opdateringer og vedligehold uden for en serviceaftale.

Serviceaftale

Serviceaftalen har til formål at vedligeholde webløsningen, opdatere til nyeste versioner og standarter samt lukke eventuelle sikkerhedshuller.

Ved indgåelse af en fortløbende drift- og serviceaftale, påtager Firmahjemmesider.dk sig ansvaret for, løbende at opdatere og vedligeholde webløsningens CM system, plugins og moduler samt opdatering af designtema i henhold til kompatibilitet for opdateringerne.

Serviceaftalen dækker kun de elementer, som Firmahjemmesider.dk har udarbejdet. Har kunden lavet ændringer eller tilføjelser i den oprindeligt leverede version, er disse ikke omfattet af serviceaftalen.

Serviceaftalen dækker ikke videreudvikling og indholdsopdateringer på webløsningen, men udelukkende vedligehold af den eksisterende løsning fra Firmahjemmesider.dk. Videreudvikling sker efter gældende timepris for webmaster-arbejde og faktureres særskilt.

Hosting

En hostingløsning indebærer at Firmahjemmesider.dk og dets underleverandører kan tilbyde mail- og webhotel hvorpå kundens webløsning vil være tilgængelig. Når kunden køber en hostingløsning, er Firmahjemmesider.dk databehandler for kunden. Hostingaftaler indeholder altid en serviceaftale.

Der er ved enhver hostingløsning en begrænsning i form af plads, trafik og antallet af tilknyttede domæner. Der garanteres ikke nogle specifikke oppetider på kundens hjemmeside og Firmahjemmesider.dk kan ikke drages til ansvar for nedetider, der skyldes tredjemand.

Firmahjemmesider.dk forbeholder sig retten til at sætte en kundes hostingløsning på pause, gøre webløsningen offline eller annullere hostingaftalen såfremt det påvises, at kunden og dens webløsning udgør en skadevoldende adfærd på serveren – herunder, men ikke begrænset til, udsendelse af spam eller usikker software der giver uvedkommende adgang.

Kunden må ikke under nogen omstændigheder give adgang til, linke til eller opbevare pædofilt, racistisk eller andet materiale, der i almindelighed anses for uetisk og/eller groft krænkende. Kunden må ligeledes heller ikke uden tilladelser fra rettighedshavere stille ophavsretsligt beskyttet materiale, herunder litterære værker, billeder, musik, lyd og film til rådighed for andre eller etablere links til andre steder på nettet, hvor sådanne materialer er tilgængelige.

Såfremt Firmahjemmesider.dk konstaterer overtrædelse af kundens pligter som anført, betragtes det som væsentligt misligholdelse og aftalen kan med øjeblikkelig virkning ophæves og således afbryde enhver forbindelse med kundens domæne.

Registrering af domæner sker i kundens navn. Kunden forpligter sig til, som ejer af domænet, at vedligeholde sine forpligtelser med Punktum dk (eller anden registrator), herunder forlængelse og betaling af domænets årsgebyr. Mister eller videregiver kunden domænet tilknyttet hostingaftalen, fortsætter aftalen uden domæne tilknyttet.

Abonnementer

Firmahjemmesider.dk indgår abonnementsløsninger for hosting, email og serviceaftale samlet.

Alle abonnementer er som udgangspunkt forudbetalt medmindre andet er aftalt. Det fremgår altid, hvilken periode der betales for på fakturaen.

Opsigelse og bindingsperiode

Der er som udgangspunkt altid en bindingsperiode på 1 år.

Alle abonnementer kan opsiges med minimum en måneds varsel frem til ny betalingsperiode af begge parter. Opsiges abonnementet ikke rettidigt, fortsætter abonnementsperioden 1 år.

Manglende eller for sen betaling af tilsendt faktura betragtes ikke som en opsigelse.

Såfremt kunden ønsker at opsige et abonnement midt i en periode, refunderes det resterende beløb ikke. Ligeledes refunderes det resterende beløb heller ikke, hvis aftalen opsiges af Firmahjemmesider.dk grundet væsentligt mislighold fra kundens side. Opsigelse skal ske skriftligt.

Ved opsigelse har kunden mulighed for at få udleveret egne materialer fra hjemmesiden, herunder tekster, billeder og video, der rettighedsmæssigt ejes af kunden. Kunden kan ikke få udleveret teamer eller plugins udviklet af Firmahjemmesider.dk til Grundform systemet da disse kan ikke arbejde selvstændigt uden for systemet på en anden server.

Priser

Hvis intet andet er angivet, er alle priser oplyst i danske kroner (DKK) inklusiv moms (meromsætningsafgift/merværdiafgift).

Firmahjemmesider.dk forbeholder sig retten til at ændre timetakster for fremtidige arbejdsopgaver.

Alle tilbud er gældende i 30 dage, hvis ikke andet er opgivet.

Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske med 8 dages betalingsfrist.

Firmahjemmesider.dk forbeholder sig ret til, at tage forudbetaling samt ændre eller indskrænke en kundes kreditperiode. Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der til enhver tid blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker, samt en rentetilskrivning på 2 % pr. påbegyndt måned. Herefter overgår sagen til inddrivelse efter inkassolovgivningens regler. Manglende betaling i henhold til betalingsvilkår, anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Firmahjemmesider.dk til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende indbetalt strakt.

Abonnementer betales forud og i henhold til den aftalte periode.

Firmahjemmesider.dk forbeholder sig retten til a conto-afregning, hvis et projekt strækker sig over en periode på over 30 dage.

Webløsninger og længere udviklingsprojekter

Firmahjemmesider.dk er berettiget til betaling for ekstraarbejde som følge af:

  • Mangelfuldt eller uegnet materiale udleveret af kunden
  • Kunden ønsker ændringer efter arbejdet er påbegyndt
  • Kunden ønsker rettelser, der går ud over én korrekturgang
  • Ekstra arbejde som følge af ændringer i den oprindelige aftale

Efter overdragelse og den fulde betaling overgår brugsretten til hjemmesiden kunden.

Reklamation

Firmahjemmesider.dk producerer specialtilpassede ydelser og produkter i henhold til kundens oplæg. Kunden får altid de producerede oplæg tilsendt til godkendelse, inden produktion eller offentliggørelse og har i den henseende mulighed for at reklamere og komme med ændringsforslag. Kunden kan reklamere over en vare inden for de første 14 dage efter, at varen eller ydelsen er leveret og færdigbehandlet, hvis denne ikke har haft mulighed for at godkende et oplæg på forhånd. Der kan ikke reklameres over fejl i materiale – herunder blandt andet tekster, stavefejl og billeder, som kunden selv har leveret.

Ved levering af en webløsning har kunden 30 dage til at pointerer fejl og mangler i ét samlet dokument eller e-mail. Perioden for reklamationsretten påbegyndes ved overdragelse af webløsningen. Reklamationer ud over fristforløbet faktureres særskilt.

Ejendomsforhold

Alle rettigheder til grafik, layout, designs, kode og plugins der helt eller delvist er fremstillet af Firmahjemmesider.dk eller dens underleverandører, anses for at tilhøre Firmahjemmesider.dk. Dette gælder også, selvom materialet er udført efter instruks fra kunden. Kunden har ikke ret til at få udleveret originale redigerbare filer, temaer og plugins, udarbejdet helt eller delvist af Firmahjemmesider.dk på kundens bestilling.

Kunden opnår først brugsretten til et produkt, når der er sket en fuld betaling. Samtlige varer, ydelser og produkter fra Firmahjemmesider.dk forbliver Firmahjemmesider.dk ejendom.

Ansvarsfraskrivelse

Firmahjemmesider.dk kan ikke stilles til ansvar for kundens tilsendte materiale. Det er kundens eget ansvar, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

Kunden har det fulde ansvar for lovligheden af produkternes indhold, udformning og brug. Firmahjemmesider.dk tager ikke af egen drift stilling til lovligheden af de udarbejdede produkter. Kunden har det fulde ledelses- og resultatansvar.

Kunden har til enhver tid ansvar for at have backup af de data, som kunden har uploadet til Firmahjemmesider.dk, således at disse ikke kan kræves erstattet ved eventuelt nedbrud for Firmahjemmesider.dk. Firmahjemmesider.dk vil i rimelig omfang etablere backup-procedure, men tager forbehold for, at det kan være muligt, at kundens data og informationer ikke kan genskabes. Firmahjemmesider.dk fraskriver sig ansvaret for skade og tab som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, medmindre Firmahjemmesider.dk har handlet til skade for kunden eller groft uagtsomt.

Firmahjemmesider.dk kan ikke drages til ansvar for tab – herunder men ikke begrænset til – driftstab, ændrede data, manglende omsætning, følgeskader og avancetab kunden måtte opleve som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand.

Såfremt en webløsning skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel, kan Firmahjemmesider.dk ikke drages til ansvar for nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redelegering af domæne eller ændringer i DNS, som Firmahjemmesider.dk heller ikke kan stilles til ansvar for.

Firmahjemmesider.dk kan ikke stilles til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner, ved udarbejdelse af en ny webløsning.

Kundens erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris.

Force Majeure

Såfremt Firmahjemmesider.dk ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse eller produkt, som følge af forhold, der ligger uden for Firmahjemmesider.dks kontrol, skal Firmahjemmesider.dk være frigjorte fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe situationen består. Herunder blandt andet situationer som brand, oversvømmelse, strejke, lock-out, strømsvigt, svigtende ydelser fra tele- og netværksleverandører, død i nær familie eller lignende.

Ændringer i handelsbetingelser

Vi forbeholder retten til at lave ændringer i betingelserne uden varsel.

Værneting

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser der måtte forekomme af disse betingelser eller samhandel mellem parterne vil blive afgjort efter dansk ret med værneting ved Retten i Næstved eller bitingsted i Slagelse.

Chat